Dayan be gönlüm!. Bîçâre değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var!.

Archive for the ‘AYET’ Category

İslam dini teoriden ziyade pratiğe önem veren bir dindir.

Kuran-ı Kerim baştan sona incelenecek olursa görülecektir ki; Allah (cc) imanı zikrettiği ayetlerde, müminlere seslendiği ayetlerde imanla beraber ameli de zikretmiştir. İtikat esaslarında vahyi esas alan Ehl-i sünnet, amelin imandan olduğunu vurgulamıştır. Kur’an; iman ettiğini iddia edip, amelden yüz çevirenleri münafıklar olarak vasfetmiş ve imanlarını yalanlamıştır.
Kuran-ı Kerimde iman lafzı her zaman fiil kalıbıyla kullanılmıştır. Fiil iş, oluş, eylem bildiren kelimelerdir. Teoride kabul edilen kelime-i tevhid pratik olarak eyleme dönüşürse sahibine fayda verecektir. Yoksa sahibi Kur’an nassıyla yalanlanmış olacaktır.

وَيَقُولُونَ
آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ
ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

“(Bazı insanlar:) “Allah’a ve Peygamber’e inandık ve itaat ettik” diyorlar; ondan sonra da içlerinden bir gurup yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir.” (Nur 47)

Dikkat edilirse Allah iman ve itaat ettik dedikten sonra itaatten yüz çevirenlerin imanını yalanlamıştır. Genel olarak Kuran’da imanın kabul edilmemesi yalanlama filiyle ifade edilir. İtaatten yüz çevirme ise yüz çevirme ile ifade edilir. Bu ayette Allah iman ve itaatten sonra sadece yüz çevirmeyi zikretmiştir. Bu da ayette imanları yalanlanan insanların itaatten yüz çevirdiklerinin göstergesidir. Ayeti kerimede Allah;

“O doğrulamadı ve namazı kılmadı, lakin yalanla-yıp yüz çevirdi.” (Kıyame 31-32)

Ayet doğrulamamanın karşılığında yalanlamayı zikre-derken, namaz kılmamanın karşılığında ise yüz çevirmeyi zikretmiştir. Bu yukarda bahsettiğimiz ayetin açıklanmasına delildir. Nur suresinde imanı yalanlanan insanlar imandan değil itaatten yüz çevirdiklerinden dolayı imanları yalan-lanmıştır.

“De ki: Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.”(Ali İmran 32)

Bu ayette de Allah (cc) itaati emrettikten sonra ondan yüz çevirenleri kâfirler diye isimlendirmiştir.

Buhari Sahihinde iman babında Resulullah (sav)’e gelen bir heyete şöyle dediğini kaydeder;

“Size imanı emrediyorum. İmanın ne demek olduğunu bilir misiniz? İman; Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammedin Allah’ın Resulü olduğuna şehadet, namazı kılmak, zekâtı eda etmek, ramazan orucunu tutmak ve ganimetin beşte birini vermektir.” (Buhari iman 53,İlim 87)

Allah Resulü insanlara imanı öğretirken imanı amelle açıklamıştır. Bu da gösterir ki; iman kelime-i tevhidin sadece ağızla söylenmesi değil, bunun İslamın zahiri olan amellerle de desteklenmesidir.

Allah (cc) insanın yaratılışının sebepsiz olmadığını, bilakis Allah (cc)’a kulluk etmek olduğunu bildirir. İbadet insanın Allah’ın sevip razı olduğu filleri yapmasıdır. İnsanın yaratılış gayesi dahi eylem ve amel ifade eder. Ayeti kerimede yüce Allah şöyle buyurur;

“Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı zannediyor?” (Kıyamet 36)

Bu ayetin tefsirinde İmam Şafi ve Mücahid; emredilip nehyedilmeden bırakılacağını mı zannediyor, demişlerdir. (İ.Kesir tefsiri, Kıyamet 36) İnsan sadece bir kelimeyi söyleyip bununla başıboş kalmayacak, bir takım emir ve yasaklarla imtihan edilecektir. İman ettiğini iddia eden insan bu imanın gerekleriyle amel edecek ve imanını ispatlayacaktır.

Evet, kelime-i tevhidin gereği olan ameller yerine getirilirse o zaman kelime-i tevhid insana fayda sağlar. İmam Buhari ve Müslimin Sahihlerinde kaydettikleri şu hadiste bu söylediğimiz şarta delildir:

“Ben, insanlar kelime-i şahadeti söyleyip, namazı kılıp, zekâtı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum.”

Resulullah (sav) insanların kelime-i şahadeti söylemeleriyle yetinmemiş, kılıcın tepelerinden inmesi için namaz ve zekât gibi amellerin de varlığını şart koşmuştur

Allah, müminlerin kalplerine güven ve huzur duygusu indirir

Allah, Enfal Suresi’nde yine Peygamberimiz döneminde yaşanan bir zorluk anında müminler üzerinde oluşturduğu manevi desteği şöyle haber verir:

Hani kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyordu. Sizi kendisiyle tertemiz kılmak, sizden şeytanın pisliklerini gidermek, kalblerinizin üstünde (güven ve kararlılık duygusunu) pekiştirmek ve bununla ayaklarınızı (arz üzerinde) sağlamlaştırmak için size gökten su indiriyordu. (Enfal Suresi, 11)

Ayette bildirilen “uyuklama bürüyordu” ifadesi kuşkusuz manevi bir uykuya işaret etmektedir. Allah, zorluk anında, samimi olanların üzerine böyle bir hal vermiş ve bu manevi desteğin sonucunda müminler huzur, güven ve kararlılık duygusunu yaşamışlardır.

Aslında bu huzur ve güven duygusu müminlerin tüm yaşamlarına hakimdir. Allah’a ve ahirete iman eden insanlar, Allah’ın herşeyin tek hakimi olduğunu bildikleri için zaten hiçbir olay karşısında paniğe kapılmaz, hüzne ve sıkıntıya düşmezler. Rablerinin herşeyi kendileri için en hayırlı olacak şekilde, ahiretlerine en faydalı olacak şekilde yarattığını bilirler. “Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi ‘yapayalnız ve yardımsız’ bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü’minler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.” (Al-i İmran Suresi, 160) ayetine kesin olarak iman eder ve tevekkülün manevi konforu içinde yaşamlarını sürdürürler. Karşılaştıkları zorluk ne kadar büyük gözükse de sonuçta geçici olduğunun bilincindedirler. Çünkü dünyadaki yaşamın sonsuz ahiret yaşamı yanında çok kısa bir zaman dilimi olduğunu unutmazlar. Dünyada karşılaşılabilecek bir zorluk insanın tüm yaşamını kapsasa bile en fazla 50-60 yıl sürecektir. 50-60 yıl tevekkül ve güzel ahlakla geçirilen bir ömrün, sonsuz cennet hayatında yaşadığı karşılık ise kuşkusuz benzersiz olacaktır. Cennette müminler hiçbir sıkıntı, hüzün, yokluk, bıkkınlık, zorluk yaşamayacak aksine sonsuz güzellikler içinde nefislerinin arzu ettiklerinin tümüne kavuşacaklardır.

İşte bu gerçeğin bilincinde olmak iman eden bir insanın her olay karşısında yılmaz ve sarsılmaz bir tevekkül yaşamasını sağlar. Bunun manevi huzur ve neşe duygusu da dünyadaki en büyük kolaylıklardan biridir.

Unutulmamalıdır ki, tüm kalpler ve tüm güç Allah’ın elindedir. Allah dilediği an dilediği olayı, dilediği şekilde yaratır. Huzur ve güven arayan insan, Allah vermedikçe, hiçbir yolla buna ulaşamaz. Dinin insanlara getirdiği kolaylık, insanın herşeyin Allah’ın kontrolünde olduğunu bilmesidir. Her işinde Allah’a yönelen, her işinin karşılığını sadece Allah’tan bekleyen insan, daima Allah’ın yardımını ve desteğini çeşitli yollardan yanında bulacaktır.

Hayır, sizin mevlanız Allah’tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır. (Al-i İmran Suresi, 150)

Her nefis ölümü tadıcıdır

 
FURGAN KARDEŞİMDEN ÖLÜM İLE İLGİLİ AYETİ KERİMELER
Animation3282255_gif9Animation3282255_gif9
 
Ya da (bunlar) karanlıklar gök gürültüsü ve şimşek(ler)le yüklü ‘gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki yıldırımların saldığı dehşetle’; ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. (2/19)
Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra dirilttik. (2/56)
De ki: "Eğer Allah katında ahiret yurdu başka insanların değil de
yalnızca sizin ise (ve) doğru sözlüyseniz öyleyse hemen ölümü dileyin." (2/94)
rosebar
Oysa onlar önceden ellerinin takdim ettiklerinden dolayı onu (ölümü) hiçbir
 zaman kesin olarak dilemiyeceklerdir. Allah zalimleri bilendir. (2/95)
Yoksa siz Yakub’un ölüm anında orada şahidler miydiniz? O oğullarına:
"Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediğinde onlar: "Senin ilahına
ve ataların İbrahim İsmail ve İshak’ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz;
 bizler ona teslim olduk" demişlerdi. (2/133)
Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün ard arda gelişinde
 insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle
 yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda her canlıyı orada üretip-yaymasında rüzgarları estirmesinde gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (2/164)
rosebar
Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir hayır bırakmışsa
anaya babaya ve yakın akrabaya bilinen (uygun meşru) bir tarzda vasiyette
 bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir hak olarak- size yazıldı
 (farz kılındı). (2/180)
Binlerce kişinin ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını görmedin mi?
 Allah onlara: "Ölün" dedi sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara
karşı fazl sahibidir. Ancak insanların çoğunluğu şükretmez. (2/243)
rosebar
Ya da altı üstüne gelmiş ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini (görmedin mi?)
 Demişti ki: "Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş?"
 Bunun üzerine Allah onu yüz yıl ölü bıraktı sonra onu diriltti. (Ve ona) Dedi ki:
 "Ne kadar kaldın?" O: "Bir gün veya bir günden az kaldım" dedi. (Allah ona:)
 "Hayır yüz yıl kaldın böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak henüz bozulmamış;
eşeğine de bir bak; (bunu yapmamız) seni insanlara ibret-belgesi kılmamız içindir
. Kemiklere de bir bak nasıl bir araya getiriyoruz sonra da onlara et giydiriyoruz?
" dedi. O kendisine (bunlar) apaçık belli olduktan sonra dedi ki: "(Artık şimdi)
 Biliyorum ki gerçekten Allah herşeye güç yetirendir." (2/259)
Andolsun siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz.
 İşte onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz. (3/143)
Onlar kendileri oturup kardeşleri için: "Eğer bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi"
 diyenlerdir. De ki: "Eğer doğru sözlüler iseniz ölümü kendinizden savın öyleyse." (3/168)
rosebar
Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir.
 Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir.
 Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir. (3/185)
Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun.
Eğer şehadet ederlerse, onları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir
 yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun. (4/15)
Tevbe; ne kötülükleri yapıp-edip de onlardan birine ölüm çatınca:
 "Ben şimdi gerçekten tevbe ettim" diyenler ne de kafir olarak ölenler için değil.
 Böyleleri için acı bir azab hazırlamışızdır. (4/18)
rosebar
Her nerede olursanız ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş
şatolarda olsanız bile. Onlara bir iyilik dokunsa: "Bu Allah’tandır" derler;
 onlara bir kötülük dokunsa: "Bu sendendir" derler. De ki: "Tümü Allah’tandır.
" Fakat ne oluyor ki bu topluluğa hiçbir sözü anlamaya çalışmıyorlar? (4/78)
Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur
 genişlik (ve bolluk) da. Allah’a ve Resûlü’ne hicret etmek üzere evinden 
 çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah’a düşmüştür.
 Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. (4/100)
rosebar
Ey iman edenler, sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, vasiyet hazırlanışında
 aranızda içinizden adaletli iki kişiyi (şahid tutun.) Veya yolculukta olup size ölüm
musibeti gelip çatarsa, sizden olmayan başka iki kişiyi (şahid tutun. İkisini)
Şayet kuşkulanacak olursanız namazdan sonra alıkoyarsınız onlar da (size):
"Akraba dahi olsa onu (yeminimizi) hiçbir değere değiştirmeyeceğiz ve
 Allah’ın şahidliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette
 günahkarlardan oluruz." diye Allah adına yemin etsinler. (5/106)
O kulları üzerinde kahredici (kahhar) olandır. Size koruyucular gönderiyor.
 Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman elçilerimiz onun ‘hayatına
 son verirler.’ Onlar (bu işte ne eksik ne fazla) kusur etmezler. (6/61)
rosebar
Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken
"Bana da vahy geldi" diyen ve "Allah’ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim"
 diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri ölümün ‘şiddetli sarsıntıları’
sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara: "Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan)
 çıkarın, bugün Allah’a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O’nun ayetlerinden
büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azabla karşılık göreceksiniz"
 (dediklerinde) bir görsen… (6/93)
rosebar
De ki: "Şüphesiz, benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm
alemlerin Rabbi olan Allah’ındır." (6/162)
(Herşey) Açıkça ortaya çıktıktan sonra bile sanki kendileri göz göre göre ölüme
sürükleniyorlarmış gibi seninle hak konusunda tartışıp duruyorlardı. (8/6)
O’nun arşı su üzerinde iken amel bakımından hanginizin daha iyi olduğunu
 denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O’dur. Andolsun onlara:
"Gerçekten siz ölümden sonra yine diriltileceksiniz" dersen inkâr edenler mutlaka: "
Bu açıkça bir büyüden başkası değildir" derler. (11/7)
rosebar
Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramıyacak, ona her
yandan ölüm gelecek oysa ölmeyecek de. Ardından daha katı bir azab olacak. (14/17)
Allah gökten su indirdi ölümünden sonra yeri onunla diriltti; işitebilen bir
topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. (16/65)
Bu durumda biz, sana hayatında kat kat, ölümün de kat kat (acısını) tattırırdık;
sonra bize karşı bir yardımcı bulamazdın. (17/75)
Biz onları yemek yemez cesetler kılmadık ve onlar ölümsüz değillerdi. (21/8)
rosebar
Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik; şimdi sen ölürsen
onlar ölümsüz mü kalacaklar? (21/34)
Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan
ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. (21/35)
Sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: "Rabbim beni geri çevirin." (23/99)
Her nefis ölümü tadıcıdır; sonra bize döndürüleceksiniz. (29/57)
Andolsun onlara: "Gökten su indirip de ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir?
" diye soracak olursan şüphesiz: "Allah" diyecekler. De ki:
"Hamd Allah’ındır." Hayır onların çoğu akletmiyorlar. (29/63)
O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır, ölümünden sonra da yeri diriltir.
 İşte, siz de böyle çıkarılacaksınız. (30/19)
rosebar
Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda,
aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (30/24)
Şimdi Allah’ın rahmetinin eserlerine bak; ölümünden sonra yeryüzünü nasıl
diriltmektedir?Şüphesiz O, ölüleri de gerçekten diriltecektir.
 O herşeye güç yetirendir. (30/50)De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği
hayatınıza son verecek, sonra Rabbinize
 döndürülmüş olacaksınız." (32/11)
rosebar
De ki: "Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçış size kesin olarak
 bir yarar sağlamaz; böyle olsa bile pek az (bir zaman) dışında metalanıp-yararlandırılmazsınız." (33/16)(Geldiklerinde de) Size karşı ‘cimri ve bencildirler.’
 Şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler
 gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince
hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle (eleştirip inciterek)
 karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir; böylece Allah onların yaptıklarını
boşa çıkarmıştır. Bu Allah’a göre pek kolaydır. (33/19)
rosebar
Böylece onun (Süleymanın) ölümüne karar verdiğimiz zaman, ölümünü onlara
 asasını yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası haber vermedi.
 Artık o yere yıkılıp-düşünce açıkca ortaya çıktı ki şayet cinler gaybı bilmiş
olsalardı, böylesine aşağılanıcı bir azab içinde kalıp-yaşamazlardı. (34/14)
Allah rüzgarları gönderir, onlar da bulutu kaldırır, böylece biz onu ölü bir beldeye
 sürükleriz, onunla yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte (ölümden sonra) dirilip-
 yayılma da böyledir. (35/9)"Yalnızca birinci ölümümüzden başka (öyle mi)?
Ve biz azaba uğratılacak olanlar değil miymişiz?" (37/59)
rosebar
Allah ölecekleri zaman canlarını alır; ölmeyeni de uykusunda (bir tür ölüme sokar).
 Böylece kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanı(n ruhunu) tutar, öbürünü ise
adı konulmuş bir ecele kadar salıverir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim
 için gerçekten ayetler vardır. (39/42)
Gerçek şu ki, sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. (39/30)

Image Hosted by ImageShack.us ALANINA EKLEMEK ISTERSEN BLOG ALA BAS SENIN OLSUN

  who's online    

Etiket Bulutu